هوشمندسازی ساختمان ها

برگزاری کارگاه آموزشی «شهرهای هوشمند- توسعه شهری پایدار» در کشور آلمان

کارگاه آموزشی «شهرهای هوشمند - توسعه شهری پایدار » در کشور آلمان با هدف آشنایی با فعالیت‌های علمی مؤسسه‌های پژوهشی و اجرایی فعال در شهرسازی، معماری و ساختمان آلمان و با گرایش شهرسازی هوشمند و پایدار 25 آبان الی 2 آذر با…
Read More