کفسازی

  • طراحي دالهاي متكي به زمين با نرم افزار و كنترل نيروهاي برشي در اثر بارهاي وارده.
  • توليد و اجراي مواد سخت كننده کفسازی بر اساس آخرين استانداردهاي بين المللي.
  • اجراي پوششهاي ضد خوردگي و محافظ سطوح بر پايه رزين و سيمان.
  • اجراي عمليات ترميمي درزهاي کفسازی بتنی.
  • تهيه و توليد انواع افزودنيهاي بتن شامل افزودنيهای روان ساز، الياف بتن، ضد يخ و …
  • اجراي کفسازی های سخت بهداشتی بر پايه اپوكسی و پلی يورتان.
  • توليد كننده ابزار قالب بندی كف و درزهای BDBJOINT .
  • توليد كننده و مجری کفسازی های دكوراتيو و تزئینی.
  • اجراي کفسازی سخت صنعتی